خريد بک لينک
گيفت کارت
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت در عمان
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك
بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)
مقاله بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)
پروژه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)
تحقیق بررسی و مقای
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)در 70 صفحه ورد قابل ویرایش 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

تشكرو قدردانی                                                                           الف

فهرست مطالب                                                                           ب

فهرست جداول                                                                             پ

پیشگفتار                                                                                      ت   

چكیده تحقیق                                                                                 0

فصل اول:  طرح تحقیق                                                                               د

مقدمه                                                                                                1

بیان مسئله                                                                                         3

تعریف موضوع تحقیق                                                                         4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق                                                                6

فرضیه‌های تحقیق                                                                               7

اهمیت موضوع تحقیق                                                                          8

روش انجام تحقیق                                                                               9

محدودیتهای تحقیق                                                                             9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی كه تاكنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.                                                                                                  10

فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق

پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده                           11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو                            13

خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذكر جزیئات لازم                        21

فصل سوم: روش تحقیق                                                                          24

نوع تحقیق                                                                                        24

روش آماری                                                                                     24

متغیرهای تحقیق                                                                               24

جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24

ابزار سنجش                                                                                    24

شیوه نمره‌گذاری                                                                               25

اعتبار روایی پرسشنامه                                                                      25

روش نمونه‌گیری                                                                              25

ویژگیهای نمونه                                                                                25

روش جمع‌آوری اطلاعات                                                                   26

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                          26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه‌گیری                                                                                       37

محدودیتهای تحقیق                                                                           37

میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف                                                        38

پیشنهادات                                                                                        38

فهرست منابع                                                                                    39

پیوست                                                                                            40      


فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه

1      محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

 2       محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی                                                                                               29

3             محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                                               31

4             محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی                                                                       33

5              محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی                                                                             35

 

پیشگفتار

اكثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینكه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع كیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هركسی را تشكیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امكاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌كند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران كلید رشد و كمال آدمی است آنچه كه امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یك انسان اجتماعی شكل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد كه جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امكان پذیر نیست و همین نیازها است كه‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود كه فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز كه همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مركزی اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شكل می‌دهد.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسیدن این تحقیق كمال همكاری را داشته‌اند تشكر و قدردانی كنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.

 

چكیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد كه توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

1-  نیاز فیزیولوژیست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

2-  نیاز به امنیت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

3-  نباز به تعلق و وابستگی 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

4-  نیاز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0  تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

5-  نیاز به تحقق خویشتن( خود شكوفایی) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

 

فصل اول

                                              qطرح تحقیق

                                              qمقدمه

                                              qبیان مسئله

                                              qتعریف موضوع تحقیق

                                              qهدفها- سوالها و فرض‌های ویژه تحقیق

                                              qروش انجام تحقیق

                                              qمحدودیتهای تحقیق

                                              qپیشینه مختصری از تحقیقات انجام شده در ایران

 

مقدمه

یك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشكیل می‌دهد كودكان كه ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند كه به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یكی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تكوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را كسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت كودك بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی كه روانشناسان و دوران پزشكی در طول یك ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده كه كیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای كودك یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود كه در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

هر كودكی پس از اتمام دوران شیرخوارگی ارتباط تازه‌ای را با فرد دیگر كه پدر باشد آغاز می‌كند. و این ارتباط تا پایان عمر باقی است. اما در برخی مواقع به دلائلی چون جنگ، سیل، زلزله و …كودك یا نوجوان پدر خویش را از دست می‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حیات او موجب خلاء عاطفی برای او می‌گردد. كه این خلاء برای نوجوان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. و جامعه باید به یاری این كودك بشتابد و آنان را شناسایی و هدایت و همسو با سایر افراد جامعه قرار دهد.

 

بیان مسئله

به نظر می‌رسد كه مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی كودكان تأثیر داشته باشد. البته ممكن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یكسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی كه فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارك مشغول به تحصیل هستند.

گروه دوم: دانشجویانی كه در دانشگاه تربیت معلم حصارك مشغول به تحصیل هستند ولی دارای پدر می‌باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است كه مشخص شود آزمودنیهای هر گروه در كدامیك از سطوح سلسله مراتب نیازهای اساسی مازلو قرار دارند. همچنین نیازهای آنان تا چه حدی ارضا شده است.

مازلو نیازهای اساسی انسان را به سطوح ذیل جمع‌بندی كرد كه عبارتنداز:

1- نیازهای فیزیولوژیك     2- نیاز به امنیت         3- نیاز به تعلق و وابستگی  

4- نیاز به احترام              5- نیاز به تحقق خویشتن

در ارتباط با نیازهای فوق تا زمانیكه نیازهای پست‌تر و غالب ارضا نشده باشد نیازهای والاتر مطرح نمی‌شود.

 

تعریف موضوع تحقیق

الف: عنوان تحقیق: بررسی و مقایسه سطح ارضای نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان دختر شاهد و غیر شاهد دانشگاه تربیت معلم حصارك.

ب: تعریف عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه.

-    دختران شاهد: به دختران گفته می‌شود كه پدران آنها در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به شهادت رسیده و در دانشگاه تربیت معلم حصارك مشغول به تحصیل هستند.

-    دختران غیر شاهد: به دخترانی گفته می‌شود كه در دانشكاه تربیت معلم مشغول به تحصیل بوده ولی تحت سرپرستی پدر و مادر خود هستند و پدران آنها در قید حیات هستند.

-         نیازهای اساسی مازلو:

1- نیاز فیزیولوژیك: نیاز آشكار به غذا، آب، هوا، خواب، و رابطه جنسی است كه ارضایشان برای بقا اساسی و ضروری است. از این رو نیازهای جسمانی نیرومندترین نیازها است.

محدودیتهای تحقیق

1-  در جهت اعتبار و روایی ابزار سنجش مطالعة مستقلی انجام نگرفته است.

2-   فهم برخی سوالات برای دانشجویان مشكل بود. مثل سوال شماره 7 و 3

پیشینة مختصری از تحقیقاتی كه تاكنون در ایران در این زمینه انجام شده است تحقیقی توسط محمد‌رضا مهران  در ارتباط با بررسی و مقایسه میزان افسردگی دانشجویان یتیم و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. ابزار این تحقیق پرسشنامة افسردگی بك بود. و با روش آماری Z آزمون معنی‌دار بودن تفاوت بین دو میانگین استفاده شده است. در این تحقیق به این نتیجه رسید كه افسردگی دانشجویان یتیم بیشتر از دانشجویان عادی است.

تحقیقی در سال 68 –1367 توسط آقایان احمد علی‌پور و اسماعیل بیابانگرد  با عنوان بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در مدارس شاهد و مدارس راهنمایی غیر شاهد و مقایسه این دو با هم انجام گرفت. ابزار تحقیق در این پژوهش تست بك بود. در این تحقیق به این نتیجه رسیدند كه میانگین میزان افسردگی دانش‌آموزان شاهد و میانگین سطح افسردگی دانشجویان غیر شاهد و همین طور هیچ یك از دو گروه به افسردگی شدید مبتلا نبودند.

تحقیق دیگری در سال 71-70 توسط آقای عبادالله‌‌مرادی   با عنوان بررسی میزان افسردگی و عزت‌نفس در دانش آموزان داغدیده و بین دانش آموزان پنجم ابتدائی و مقطع راهنمایی منطقه 10و11 آموزش و پرورش تهران انجام شد. ابزار تحقیق مقیاس عزت نفس كوپر اسمیت، مقیاس افسردگی بك( فرم كوتاه) بود. نتایج نشان داد كه یك سوم دانش آموزان داغدیده از درجات وخیم  وبسیار بالای افسردگی رنج می‌برند. نتایج بدست آمده با اطمینان 99/0 نشان داده دهنده تفاوت معنی‌دار آماری بین دوگروه در هر مقیاس است.

دانلود بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك)ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارك,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


آگهی رایگان سرگرمی خرید
مونوپاد حرفه ای