خريد بک لينک
گيفت کارت
رزرو آنلاين هتل خارجي
ثبت شرکت در عمان
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
مقاله بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
پروژه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
تحقیق بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم
دانلود پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش د
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین،  كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.


 ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا 1وسیله ای  برای تفریح اشتراكی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه ركن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. 2 مشكل این آفت ویرانگر دردهه مذكور به چند كشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینك به یك معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه كشورهای توسعه نیافته است.

گسترش كشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسیار خوبی برتوسعه اقتصادی كشورهای تولید كننده داشته است. براساس یافته های یك مؤسسه تحقیقات اقتصادی دركلمبیا، بیش از80 درصد سودتجار عمده مواد مخدراین كشور درخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یك میلیارد دلار صرف مبارزه با گروه های مسلح تولید كننده این مواد وحفاظت از جان مقامات كشور می كند.

حجم معاملات كارتلهای جهانی مواد مخدر سالانه به 5/1 تریلیون دلار بالغ می شود. درآمد حاصله ازتجارت غیرقانونی آن، ازصادرات نفت بیشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان كمتر است.

________________

1- ماری جوانا یا حشیش ماده ای است كه ازگل وساقه گیاه شاهدانه به دست می آید ودرایران به عنوان ‹‹بنگ›› معروف است. این ماده حالتی تخدیری درانسان بوجود می آورد كه توأم با پرحرفی، آوازخوانی وخنده های غیرارادی واحمقانه است.

2- قبل از پیدایی هیپیگری درآمریكا، تفریح جوانان بصورت انفرادی بود وهركس به تنهایی به تدارك سرگرمی می پرداخت، اما ماری جوآنا مرز مالكیت خصوصی وانفرادی تفریح را شكست وآن را بصورت اشتراكی درآورد. اینك ماری جوانا دست به دست می گردد وهمگان را دراین تفریح شامل می شود. به بیان دیگر، ماری جوانا بیشتر نشانه یك شیوه فرهنگی است تا یك ماده مخدر(صالحی- 1371-156).

درپاسخ  به نگرانی های فزاینده بین المللی درباره این بلای خانمانسوزبودكه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، كنفرانس بین المللی مواد مخدر وتجارت ممنوع را درسال1987 دروین تشكیل داد.  

هدف كنفرانس، ترتیب دادن اقداماتی درسطح محلی، ملی و بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر

همچنین مشخص كردن فعالیت های آینده درزمــینه آموزش های پیشگیرانــه، كاهش مصــارف

غیرقانونی، فشارهای قانونی ، ریشه كن كردن منابع مواد مخدر، وتوان بخش معتادان وبه خصوص وارد كردن آنان به اجتماع بود. درحلسات این كنفرانس ‹‹ گیسب دب گنارو›› عمل تولید كنندگان موادمخدر سركوب نخواهد شد مگر اینكه فرهنگ اعتیاد ازمیان برداشته شود واین بدان معناست كه مبارزه ای سرسختانه وپیگیر باید علیه تولید كنندگان ، قاچاقچیان وسندیكاهای جنایتكار وقدرتمندی كه از این راه پول هنگفتی به جیب می زنند، صورت گیرد.


بیان مسأله

موضوع: ‹‹ راهكارهای پیشگیری ازاعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر جاجرم››

- تعریف راه كارها: به مجموعه راه حل های پیشنهادی برای حل یك مسأله یامشكل راه كار گفته می شود.

- تعریف پیشگیری: پیشگیری درفرهنگ لغات به معنای جلوگیری ازوقوع چیزی یا كاری است ودراصطلاح هررشته ای ازعلوم با موضوع آن تركیب می شود، چنانچه درحقوق جزا، پیشگیری ازوقوع جرم، درپزشكی، پیشگیری از بیماری ودراین تحقیق، پیشگیری از استفاده نابجای  مواد مخدر، روان گردان درمعنای اصطلاح سازمان بهداشت جهانی (Drug Abuse) ترتون والكل می باشد.

- تعریف اعتیاد: اعتیاد چیست؟ اعتیاد را به عادت كردن1، خو گرفتن، خوگر شدن وخود را وقف عادتی نكوهیده كردن معنی كرده اند. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر كه ازنظر جسمی یا اجتماعی زیان آورشمرده شود اعتیاد نام دارد.

اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست، اما عواقب آن به صورت های مختلف نظیركم شدن تحمل2 ووابستگی بدنی3 هویدا می شود.

درطب جدید به جای كلمه اعتیاد، وابستگی به دارو4 به كارمی رود كه دارای همان مفهـوم ولـــی 

________________

1- اعمال عادت شده معمولاً اتوماتیك وار بدون تفكر واندیشه انجام می گیرد. به عبارت دیگر ‹‹عادت›› تابع یك اصل فیزیكی كه ازهوش واراده فرد جداست، می باشد.

2- Tolerance 

3- Physical Dependence

4- Drug Dependence

دقیق تر وصحیح تر است.

- تعریف مواد مخدر: سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این گونه تعریف می كند‹‹ هرماده ای كه پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بریك یا چند عملكرد  ازعملكرد ها تأثیربگذارد، ماده مخدر است››. این تعریف مصرف كنندگان مواد مخدر را افراد غیر طبیعی ومنحرف می داند وبر اساس آن مخدرهایی نظیر توتون ومشروبات الكلی وهم مخدرهای غیرقانونی مانند:                 هروئین، 1ال.اس. دی2 را دربر می گیرد.

- ازنظر آسیب شناسی هردارویی كه پس ازمصرف چنان تغییراتی را درانسان بوجود آوردكه از نظر اجتماعی قابل قبول وپذیرش نباشد واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واكنش نشان دهد، آن دارو مخدر است وكسی كه چنین دارویی را مصرف می كند معتاد شناخته می شود.

تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی

به كلیه كسانی كه درمقطع دبیرستان تحصیل می كنند وسال سوم دبیرستان را گذرانده اندو موفق به اخذ دیپلم شده اند ومشغول به تحصیل درسال آخر دوره دبیرستان هستند دانش آموز پیش دانشگاهی می گویند.

تعریف شهر جاجرم

شهر جاجرم مركز شهرستان جاجرم است كه این شهرستان یكی ازتوابع استان خراســان شمــالی

است كه درفاصله 170 كیلومتری جنوب غربی مركز استان خراسان شمـالی قرار دارد. وهمـــجوار

________________

1- هروئین پودركریستالی سفید رنگی با طعم تلخ وازمشتقات تریاك است كه با عمل تقطیر مستقیماً از مرفین استخراج می شود.

2- ال.اس.دی. مخفف یك اصطلاح آلمانی به معنی مواد توهم زا است وبصورت گرد سفیدرنگ یا قرص روشن وبدون رنگ ومزه وبو یافت می شود.

شهرستان های شاهرود، با فاصله 200 كیلومتر- سبزوار180 كیلومتر می باشد.

این شهرستان درای سه بخش است.             1- بخش مركزی به مركزیت شهر جاجرم.

2- بخش شوقان به مركزیت شوقان.                       3- بخش سنخواست به مركزیت سنخواست.

اهمیت وضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت زیادی كه این تحقیق دارد برآنیم تا با انجام آن راهكارهای جهت رهایی از این دام با جستجو دراثرات اعتیاد برروی نحوه زندگی ومعیشت افراد گام برداریم وبا توجه به اینكه چقدر از نیروی انسانی ما روزانه دراین راه تلف می شود وچقدر از این بابت ما ضررمی بینیم؟ با توجه به اینكه 80% افرادی كه درزندان ها بسر می برند گرفتار اعتیاد هستند وبیشتر آنهانیز جوان وجزءنیروی كار این مرز وبوم هستند.

پس این خود اهمیت وضرورت تحقیق را مشخص می كند. متأسفانه برخی از افراد با انتخاب این راه كه به بن بست اعتیاد منتهی می شود، خودرا از بسیاری پیشرفت ها منع كرده اندو گرفتار زندان شده اند وبه جای قرار گرفتن درچرخه اقتصادی كشور وكمك به آبادانی این كشور واستفاده بهتر از زندگی، بدون هیچ هدفی درچهاردیواری زندان مشغول سپری كردن مدت حكومت خود هستند. آیا این مهم نیست كه بدانیم سرنوشت چنین افرادی بعد از اتمام محكومیت چیست؟ آیا این مهم نیست كه بعد ازخارج شدن ازاین محیط چه خواهندكرد؟

آیا بازهم به این علت كه بیكارند وجامعه آنها را رد كرده به این محیط بازنخواهند گشت؟ همه این سوالات نشانگر اهمیت فوق العاده تحقیق می باشد وبا اینكه آیا می توانیم ازنتایجی ازسوی امروزه مسئله اعتیاد به مواد وداروها چه به مواد مجاز وغیر مجاز، بصورت یك مشكل جهانی وفراگیر درآمده است. آمارهای منتشره ازسوی سازمان های بین المللی، بخصوص سازمان بهداشت جهانی، كمیته كنترل جهانی مواد مخدر، وسازمان یونسكو حاكی از افزایش فزاینده مصرف این مواد درسطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین كشورها ورده های سنی مختلف، درالگوی مصرفی آنها است. برهیچ كس پوشیده نیست كه گسترش این روند بییشتر تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی واجتماعی یك جامعه می زندوآن را ازدرون دچارفساد می كند ودرنهایت به انحطاط می كشد. این مشكل امروزه آنچنان خودنمایی می كند كه هیچ كشوری نمی تواند خود را كاملاً مصون از آن بداند.

ازاین رو پی بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود از آنجا كه اعتیاد دارویی ووابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده وچند بعدی است، طبیعتاً فعالیتی فراگیر وگسترده درهمه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و... را طلب می كند. آنچه مسلم است علاج واقعه قبل ازوقوع ، بیش ازهر راه حل دیگر با عقل سلیم جوردرمی آید. مطالعات جهانی نشان داده است كه درپیشگیری اولیه، آموزش همه جانبه نقش قطعی وتعیین كننده دارد وسرمایه گذاری دراین بخش نتایج بلند مدت ودیرپایی حاصل می كند.با توجه به مطلب ارائه شده واهمیت مسأله پیشگیری ازاعتیاد می توان به اهمیت وضرورت این تحقیق پی برد ما برآنیم كه بتوانیم به اهمیت وحساس بودن این مسأله گامی جهت رسیدن به جلوگیری ، راهی جهت پیشگیری ازاعتیاد برداریم. ازسویی حساس بودن سن دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و ورود به دوره جدیدی درزندگی تحصیلی وشغلی می توان به اهمیت بالای این تحقیق پی برد.

امید است كه با توكل برخدا ویاری اساتید محترم گامی درجهت رسیدن به این مهم كه همانا آشنایی این قشر عظیم وحساس جامعه با معضلات وپی آمدهای اعتیاد است برداریم. انشاءالله

اهداف تحقیق

هر تحقیق بالطبع دارای هدف خاصی می باشد. كه محقق درنظر دارد به این اهداف دست پیدا كند. تا بتواند با ارائه راه حل های مناسب مشكل جامعه را نیز حل كند. هدف از تحقیق درزمینه اثرات اعتیاد دروهله اول پاسخ به سوالات ذهنی محقق بود كه او زا واداربه تحقیق دراین رابطه نموده است. كه بتواند روشن كند كه آیا اعتیاد درموفقیت یا عدم موفقیت فرد درزندگی تأثیر دارد یا خیر ودیگر اینكه اصولاً چه افرادی به دام اعتیاد گرفتار می شوند. وچرا روزبه روز برتعداد معتادان افزوده می شود.


تاریخچه مواد مخدر

هزاران سال بشر درتمام روی زمین از مواد مخدربه عنوان یك وسیله فراموشی ورهایی ازغم واندوه استفاده كرد. از قدیمی ترین ازمنه تاریخ انسان تمایل به مصرف مواد داشته كه درحالت روانی وهوشیاری ازتغییر بوجود آورده الكل وتریاك درمیان قدیمی ترین داروها روان گردان قرار دارند كه دربسیاری ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشی ها كه برروی سنگ حك شده طرح هایی ازگل بوته شقایق وخشخشان دیده شده است. قدیمی ترین این آثارر مربوط به 4000 سال پیش درنواحی روم ومصر باستان بوده است. بامیان وسومریان، فنیقیها وآشوریان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پیش بیشتر مصری ها، پارت ها، هندوها، چینی ها، ژاپنی ها، رومیان ویونانیان ملت هایی بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروی مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بریكی ازسكه های قدیم یونان تصویر بوته خشخشاش دیده شده است. خود واژه افیون نیزدارای ریشه یونانی است.

بقراط ازشیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده های طبی از مواد وبه  منظور كاهش از درد بیماران خود مطالعاتی داشته است وخود خواص شیرها، گرد خشخشاش را آزمایش كرده وبرای مداوای بیماران مورداستفاده قرارمی داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان  قدیمی ترین سرزمینی است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده ای براین باورند كه زادگاه اصلی افیون هندوستان بوده است. هندی ها درمورد مصرف تریاك تعصب خاصی داشتند وتریاك را دارویی آسمانی وشفا بخش می دانستند وآنرا بهترین درمان كلیه الام جسمی وروحی می دانسته اند وحتی اعتقاد داشتند كه پلیدی های انسان چون خشم، غضب، حسد، هوی وهوس های انسانی را ازانسان دور می كند.    200 سال قبل درمحافل ادبی فرانسه، حشیش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ایرانی زكریای رازی وابوعلی سینا به خواص دارویی تریاك توجه داشته اند. با پیشرفت علم طب وشیمی انواع داروهای مخدر زیادتر شد ومصرف طبی به سوی مصرف كه امروزه اعتیادش می خوانیم كشیده شده است.

معرفی تریاك به انگلستان كه با تجارت چینی بوجود آمد موجب سوء استفاده های وسیع از آن درقرن 19 گردید. درضمن جنگ های داخلی آمریكا، ابداع تزریق این داروها سبب استفاده غیر طبیعی وسیع ازمرفین شد. هروئین درسال 1898 برای اولین باربصورت گرد سفید رنگ مورد مصرف قرار گرفت.یكی ازداروهای دیگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج یافت. اواخر قرن نوزدهم غربی ها گیاهانی راكه به منظور تخدیر بكار می رفتند مثل كاكوئین وحشیش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوی آمختامین ها روی آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبیرهایی مثل ایجاد مؤسسات روانپزشكی وایجاد موازین قانونی بود.

كاكوئین كه اولین با توسط بومیان آفریقا كشف شد بصورت جویدن، مورد مصرف قرارگرفته است این ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمریكا واروپاست. درحالی كه ماری جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 این قرن درطبقات متوسط وبالای متوسط امریكا شیوع یافت. هروئین تركیب قوی وسریع الاثر مرفین یك مسئله طبی وقانونی وخیم مردم شهری وفقیر سیاه پوست گردید. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نیویورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ویتنام، انواع خاصی ازتریاك دردسترس سربازان آمریكایی درویتنام قرارگرفت . مطالعه ای نشان داد كه نیمی ازسربازان آمریكایی درویتنام درسال 1970 ازتریاك ومشتقات آن استفاده می كردند و20 درصد  تقریباً مصرف كننده دائمی بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثری ازمشكلات اعتیاددیده نمی شود از این رو آن را دور آرام نامیده اند درژاپن شكل اعتیاد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسیم گردید:

1- اولین دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراین دوره به علت شرایط ناشی ازجنگ ، استعمال مواد محرك بویژه بین كارگران شب كار، دانش آموزان برخی ازافرادی كه مردم را به نحوی سرگرم می نمودند شیوع یافت.

2- كاهش استعمال محرك های مشكل استعمال   مواد مخدر بویژه هروئین آغاز گردید بطوری كه آماردرسال 1961 نشان می دهد چهل هزار معتاد به هروئین وجود داشت كه دراین دوره افزایش چشمگیری مصرف هروئین به چشم می خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئین ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتیاد دوره آرامی را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از این سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشیوع یافت.

چین

در گذشته دور در چین آشنایی چندانی با مواد افیونی نداشته اندو نوشته های تاریخی بیانگر آنند كه از آن به عنوان گل زینتی استفاده می كرده اند در سالیان دراز پس از آن به خاصیت تخدیری آن پی برده اند، چین می نماید كه تریاك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چین زودتر از دیگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 میلادی كه پای اقدام اروپای به قاره آسیا باز شدكشیدن و استعمال تریاك نیز گسترش یافت به معنای دیگر پدید اعتیاد با آمدن بیگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و یكی از انگیزه های انتشار اعتیاد در آسیای كمپانی هند شرقی انگلیس در هند بود. تریاك ابتدا در هند و آسیای صغیر تولید می شده است. بیش از 1767 واردات تریاك چین در هند از دویست صندوق در سال تجاوز نمی كرد. حكومت شنگ واردات تریاك را به منظور استفاده در تركیبات دارویی و طبی مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگلیسی هند، سیاست تبه كارانه صادرات تریاك به چین پیش گرفت و حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی واگذار كرد. به منظور تكمیل این سیاست در سال 1798 حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی تنویض كرد تا سال 180 تریاك صادر شد به چین به مرز دو هزار صندوق رسید از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند تریاك دود می كردن. بعدها از هر قماشی، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودایی، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسی در سال 1853 بیش از دو میلیون نفر تریاك دود می كردند.


نوع تحقیق: تحقیق میدانی و توصفی است.

جامعه مورد مطالعه

در این تحقیق جامعه مورد مطالعه ما را دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهر جاجرم تشكیل           می دهد كه در سال تحصیلی 84-83 مشغول به تحصیل می باشند.

نمونه و شیوه نمونه گیری

با توجه به كمبود وقت و همچنین نزدیكی امتحانات خردادماه و اهمیت این امتحانات در نتیجه نمونه تحقیق و افراد  نمونه جامعه آمتری ما 30 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر جاجرم می باشند.البته پراكندگی بین این تعدادوجوددارد.شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است.

ابزار اندازه گیری

پس از انتخاب گروه نمونه آماس مسئله مهم برای استفاده از این افراد و اطلاعات موجود مهمترین مسئله ابراز اندا ه گیری می باشد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه و طرح سؤالاتی در مورد اعتیاد و عوامل مربوطه به آن است كه در حدود 20 سؤال آمده است سؤالات پرسشنامه در قسمت ضمائم ارائه خواهد شد.

روش آماس

این تحقیق برای به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد راهكارهای كاهش اعتیاد بر مواد مخدر بین دانش آموزان پی دانشگاهی شهر جاجرم است و چون از پرسشنامه استفاده شده است تك تك سؤالات مطرح شده به صورت چوب خط بررسی شده در پایان درصدگیشه شده و نتیجه نهایی استخراج شده است.

روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است در جمع آوری اطلاعات از روش جامعه سنجی ‹‹سوسیومتری›› استفاده شود.

دانلود بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرمادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


آگهی رایگان سرگرمی خرید
مونوپاد حرفه ای